93 725 61 97

English immersion

English immersion

Educació infantil

Entenem la competència comunicativa com un eix transversal a tots els àmbits de coneixement. Es fa un aprenentatge funcional de la  llengua fora dels àmbits pròpiament lingüístics.  D’aquesta manera a l’edat primerenca es prioritza la dimensió de llengua oral, introduint les llengües des  de la dimensió oral (comprensió i expressió), des d’una oralització diferenciada de les llengües  (consciència fonològica) i posant l’accent en una aprenentatge dialògic, promovent  metodologies conversacionals.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website